Projectupdate

Volop aan het werk na winterpauze

Na het gedwongen vorstverlet heeft de Alliantie begin maart de werkzaamheden voor de dijkversterking hervat. In module 1, Hoorn Binnenstad, zit de eerste klus er inmiddels op: het (tijdelijk) weghalen van losse stenen in het water. Even verderop, op de oeverdijk in module 2, Strand Hoorn, zijn wij bezig met het opspuiten van een derde zandlaag. Zodra dit klaar is, gaan we verder met het opspuiten van de derde laag in module 3, Grote Waal en De Hulk. Hierna krijgt de ondergrond van de oeverdijk een jaar tijd om te ‘zetten’, waarna de oeverdijk in beide modules wordt afgemaakt.

In module 4, De Kogen, is de aanleg van de buitendijkse werkbaan in volle gang. Ook binnendijks vinden diverse versterkingswerkzaamheden plaats. Het werk in het binnendijkse water De Weel heeft helaas vertraging opgelopen. Hierdoor moet de dijkweg noodgedwongen langer dicht blijven voor verkeer. Op onze website leest u hier meer over.

In module 6, Heintjesbraak en Warder, en module 7, Polder Zeevang, zijn we bezig met opspuiten van loswallen en buitendijkse werkbanen. Dat gebeurt ook in module 15, Uitdammerdijk. Op een deel van dit traject wordt ook binnendijks zand aangebracht. Dit dient als voorbelasting. Deze video geeft een mooi overzicht van de werkzaamheden die nu aan de gang zijn.

Na het gedwongen vorstverlet heeft de Alliantie begin maart de werkzaamheden voor de dijkversterking hervat.

Projectupdate

Etersheim voor even weer ‘het verzonken dorp’

Etersheim voor even weer ‘het verzonken dorp’

Het ijs op het Markermeer is alweer enige tijd verdwenen, maar door de harde storm en de hoge waterstand in februari staat de Oosterkoog nog onder water. Het ‘oude’ Etersheim is dus voor even weer ‘het verzonken dorp’.

De Oosterkoog is een stuk buitendijks land ter hoogte van De Breek. Aan de zuidzijde van dit voorland lag vanaf de Middeleeuwen het plaatsje Etersheim. Dit werd in de zestiende en zeventiende eeuw door de Zuiderzee verzwolgen, waardoor de inwoners hun heil steeds verder landinwaarts moesten zoeken. Continue dreiging In 2009 vonden duikers op 90 meter van de huidige dijk op de bodem van het Markermeer een sarcofaag, een stenen grafkist. De afgelopen jaren voerde de Alliantie diverse bodemonderzoeken uit, om meer te weten te komen over de historie van het verzonken dorp.

De onderzoekers troffen restanten van dijkdoorbraken aan en aanwijzingen voor verwoede pogingen tot reparaties van de gaten in de dijk. Deze overblijfselen geven een mooi inkijkje in de continue dreiging van en strijd tegen het oprukkende zeewater. De geschiedenis van het verzonken dorp Etersheim herhaalt zich nu, voor eventjes maar. Want die mooie pompen die het buitendijkse gebied langzaam weer droog maken, die hadden ze in de Middeleeuwen niet….

Door al ruim vóór het broedseizoen maatregelen te nemen wil de Alliantie voorkomen dat vogels het werkterrein uitkiezen als plek om te broeden.

Projectupdate

Broedvrij houden van werkterrein

Broedvrij houden van werkterrein

Het landelijk broedseizoen is weer aangebroken, iets waar onze ecologen goed op zijn voorbereid. Op 1 maart zijn zij gestart met het actief broedvrijhouden van de locaties waar tijdens het broedseizoen gewerkt wordt aan de dijkversterking.

Door al ruim vóór het broedseizoen maatregelen te nemen wil de Alliantie voorkomen dat vogels het werkterrein uitkiezen als plek om te broeden. Zo starten wij al vroeg met maaien van gras, riet en struiken en rijden we met sleepnetten over de oeverdijk en buitendijkse werkbanen. Al deze ecologisch verantwoorde maatregelen zorgen ervoor dat deze gebieden onaantrekkelijk worden voor vogels om een nestje te bouwen.

Honden

Daarnaast houdt onze ecoloog deze werklocaties actief broedvrij door met zijn afgerichte honden (Duitse staanders) op gezette tijden over de binnen- en buitendijkse werkterreinen te lopen.

De aanwezigheid van de honden zorgt ervoor dat de aanwezige vogels niet op deze locaties willen broeden en elders hun nestje gaan bouwen. De honden betreden niet de gebieden langs het Markermeer waar (weide)vogels wel vrij mogen broeden. Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren blijven er tijdens de uitvoering van de dijkversterking altijd voldoende broedlocaties over.